اجراي 77 طرح پژوهشي دانشگاهي خاتمه يافته و 27 طرح در حال اجرا توسط اعضاي هيأت علمي

چاپ 2 مورد كتاب تخصصي كشاورزي توسط اعضاي هيئت علمي

چاپ 61 مقاله علمي پژوهشي در مجلات داخلي و 64 مقالهISI  در ژورنال های خارجي

انتشار مجله علمي پژوهشي با نام بوم شناسي گياهان زراعي از سال 1383 تاكنون 

ارائه 435 مقاله در كنفرانس هاي داخلي و 13 مقاله در كنفرانس هاي خارجي

برگزاري اولين دوره كنگره ملي يافته¬هاي نوين در كشاورزي و منابع طبيعي در آذرماه 1394

ايجاد مركز تحقيقات گياهان دارويي و محصولات ارگانيك

635 جلد پايان نامه كارشناسي ارشد دفاع شده و 21 پايان نامه در حال اجرا

برگزاري كارگاه استفاده از نرم افزار Microsoft Word 2013 در پژوهش

برگزاري كارگاه تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار SAS

برگزاري كارگاه آشنایی با مفاهیم الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در علوم مختلف

برگزاري كارگاه استخراج DNA و PCR و الکتروفورز ژل آگاروز

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com