اجرای 77 طرح پژوهشی دانشگاهی خاتمه یافته و 27 طرح در حال اجرا توسط اعضای هیأت علمی

چاپ 2 مورد كتاب تخصصی كشاورزی توسط اعضای هیئت علمی

چاپ 61 مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و 64 مقالهISI  در ژورنال های خارجی

انتشار مجله علمی پژوهشی با نام بوم شناسی گیاهان زراعی از سال 1383 تاكنون 

ارائه 435 مقاله در كنفرانس های داخلی و 13 مقاله در كنفرانس های خارجی

برگزاری اولین دوره كنگره ملی یافته¬های نوین در كشاورزی و منابع طبیعی در آذرماه 1394

ایجاد مركز تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات ارگانیك

635 جلد پایان نامه كارشناسی ارشد دفاع شده و 21 پایان نامه در حال اجرا

برگزاری كارگاه استفاده از نرم افزار Microsoft Word 2013 در پژوهش

برگزاری كارگاه تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار SAS

برگزاری كارگاه آشنایی با مفاهیم الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در علوم مختلف

برگزاری كارگاه استخراج DNA و PCR و الکتروفورز ژل آگاروز

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com