لیست رشته های تحت مدیریت جناب آقاي دكتر اسد اسدي همراه با چارت درسی آنها

1.       کاردانی دامپزشکی

2.       کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی

3.       کاردانی تکنولوژی پرورش طیور

4.       کارشناسی ناپیوسته بهداشت مواد غذایی

5.       کارشناسی ناپیوسته پرورش طیور

6.       کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

7.       کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی

8.       کارشناسی زیست فناوری

9.       کارشناسی زیست بیوشیمی

10.    کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

 

 

چارت دروس ارایه شده برای رشته دامپزشکیکاردانی

نیمسال اول

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

100103

بیوشیمی   

پایه

1

1

2

ندارد

169952

کالبدشناسی 

پایه

2

1

3

ندارد

100101

فیزیولوژی دامپزشکی

پایه

      2

1

3

ندارد

100105

اصول پرورش گاو

اصلی

1

1

2

ندارد

409105

زبان عمومی 

عمومی

3

0

3

ندارد

400110

فارسی عمومی

عمومی

3

0

3

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 16  واحد اصلی: 2      واحد پایه:8          واحد انتخابی: 0    واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:6


نیمسال دوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

169954

داروشناسی

اصلی

1

0

1

فیزیولوژی

100135

میکروب شناسی و بیماریهای میکروبی

اصلی

2

1

3

بیوشیمی- فیزیولوژی- دارو(یا همزمان)

169953

خون شناسی

اصلی

1

0

1

فیزیولوژی

100107

ویروس شناسی

اصلی

1

0

1

بیوشیمی

169956

اصول کالبدگشایی

اصلی

1

1

2

کالبدشناسی

100125

اصول معاینه دام و تزریقات

اصلی

1

1

2

کالبد شناسی دام فیزیولوژی

100114

انگل شناسی و بیماریهای انگلی

اصلی

2

2

4

بیوشیمی- فیزیولوژی- دارو(یا همزمان)

100106

اصول پرورش طیور

اصلی

1

1

2

ندارد

101105

اصول پرورش گوسفند

اصلی

1

1

2

ندارد

123471

آئین زندگی

عمومی

2

0

2

ندارد

620112

قرائت و روانخوانی قرآن

عمومی

1

0

1

ندارد

400333

وصایای حضرت امام

عمومی

1

0

1

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 22  واحد اصلی: 18     واحد پایه:0          واحد انتخابی: 0   واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:4     

نیمسال سوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

100123

اصول جراحی

تخصصی

1

1

2

کالبد شناسی دام- میکروب شناسی

100122

اصول تغذیه دام و طیور

تخصصی

1

1

2

بیوشیمی- فیزیولوژی

100104

اصول تلقیح مصنوعی دام

تخصصی

0

1

1

فیزیولوژی

100119

بیماریهای درونی دام

تخصصی

2

0

2

میکروب شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی

13333

بهداشت و بازرسی گوشت

تخصصی

1

1

2

کالبد شناسی- همه گیرشناسی

100120

فارماکولوژی کاربردی

تخصصی

0

1

1

داروشناسی

16961

عملیات کالبدگشایی

تخصصی

0

1

1

اصول کالبدگشایی

169957

مامایی دامپزشکی

تخصصی

1

0

1

فیزیولوژی

100129

یبماریهای طیور

تخصصی

1

0

1

میکروب شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی

521517

تنظیم خانواده و جمعیت

عمومی

2

0

2

ندارد

200109

آشنایی با کامپیوتر

عمومی

2

0

2

ندارد

 

آشنایی با دفاع مقدس

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 19  واحد تخصصی: 13  واحد پایه:0         واحد انتخابی: 0   واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:6

 

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

1002251

درمانگاه درونی(1)و(2)

بالینی

0

4

4

بیماریهای درونی دام

169958

درمانگاه جراحی

بالینی

0

1

1

اصول جراحی

169955

روش تهیه مقاطع میکروسکوپی

اصلی

0

1

1

فیزیولوژی

100206

درمانگاه طیور(1)و(2)

بالینی

0

1

1

بیماربهای طیور

100131

بهداشت مواد غذایی

تخصصی

1

1

2

میکروب شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی

1002012

عملیات کشتارگاهی (1)و(2)

بالینی

0

4

4

بهداشت و بازرسی گوشت

169961

درمانگاه مامایی

بالینی

0

1

1

مامایی دامپزشکی

1001281

همه گیرشناسی

اصلی

1

0

1

میکروب شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی

100117

بیماریهای مشترک انسان و دام

تخصصی

1

0

1

میکروب شناسی- انگل شناسی- ویروس شناسی

100136

کارآموزی در روستا

بالینی

2

3

3

بیماریهای درونی دام

400404

تربیت بدنی

عمومی

0

1

1

ندارد

123458

اندیشه اسلامی (1)

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 22              واحد اصلی: 2      واحد پایه:0            واحد تخصصی: 3            واحد بالینی: 14     واحد عمومی:3

واحدهای ارایه شده در کل دوره

کل واحد های ارایه شده: 79             واحد اصلی: 27     واحد پایه:8          واحد تخصصی: 10            واحد بالینی: 15     واحد عمومی:19

 

چارت دروس ارایه شده برای رشته دامپزشکیکارشناسی علوم آزمایشگاهی

نیمسال اول

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

10601

پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

اصلی

1

1

2

ندارد

10602

باکتری شناسی عمومی

اصلی

2

1

3

ندارد

1217773

انگل شناسی (1) تک یاخنه ها و بند پایان

اصلی

1

2

3

ندارد

908070

زبان نخصصی

تخصصی

2

0

2

ندارد

10602

بافت شناسی

پایه

1

1

2

ندارد

10606

بیوشیمی(2)

پایه

3

1

4

ندارد

111132

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 18  واحد اصلی: 8      واحد پایه:6 واحد تخصصی: 2           واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:2

 

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

120111

اصول تکنیکهای اختصاصی انگل شناسی

تخصصی

5/0

5/0

1

ندارد

120888

آمار حیاتی

پایه

1

0

1

ندارد

120555

اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی

تخصصی

5/0

5/1

2

ندارد

121777

انگل شناسی(2) کرمها

اصلی

1

2

3

ندارد

120444

ایمنی و سرم شناسی

اصلی

1

1

2

ندارد

120777

ویروس شناسی

اصلی

64/0

36/0

1

ندارد

120333

آسیب شناسی

اصلی

1

1

2

بافت شناسی

120666

باکتری شناسی اختصاصی

اصلی

0

2

2

باکتری شناسی عمومی

123460

اندیشه اسلامی2           

عمومی

2

0

2

ندارد

400409

تربیت بدنی(2)

عمومی

0

1

1

ندارد

 

تنظیم خانواده و جمعیت

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 19  واحد اصلی: 10     واحد پایه:1 واحد تخصصی: 3           واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:5                 

نیمسال سوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

133302

سم شناسی

اصلی

1

1

2

ندارد

459210

فیزیک پزشکی

پایه

65/1

35/0

2

ندارد

120121

اصول کار با میکروسکوپ الکترونی

تخصصی

5/0

5/1

2

ندارد

120112

کلینیکال پاتولوژی

تخصصی

2

2

4

ندارد

130233

اصول تکنیکهای نمونه های تشریحی

تخصصی

5/0

5/0

1

ندارد

121787

قارچ شناسی

تخصصی

5/0

5/0

1

ندارد

102954

تجزیه خوراک دام و طیور

اصلی

5/0

5/0

1

بیوشیمی(2)

178906

پروژه تحقیقاتی

تخصصی

0

2

2

ندارد

 

آشنایی با کامپیوتر

عمومی

2

0

2

ندارد

178907

مدیریت آزمایشگاه

تخصصی

1

0

1

ندارد

123472

آشنایی با قانون اساسی

عمومی

2

0

2

ندارد

 

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی

عمومی

2

0

2

-

کل واحدهای ارائه شده: 24  واحد تخصصی: 11 واحد پایه:2 واحد اصلی: 3  واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:6

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

178908

کارآموزی آناتومی و بافت شناسی

کارآموزی

0

2

2

ندارد

188908

کارآموزی بیوشیمی و سم شناسی

کارآموزی

0

2

2

ندارد

189907

کارآموزی میکروبیولوژی

کارآموزی

0

4

4

ندارد

189990

کارآموزی انگل شناسی و قارچ شناسی

کارآموزی

0

2

2

ندارد

199980

کاراموزی آسیب شناسی

کارآموزی

0

2

2

ندارد

199580

کار آموزی کلینیکال پاتولوژی

کارآموزی

0

2

2

ندارد

199680

کارآموزی تجزیه خوراک دام و طیور

کارآموزی

0

2

2

ندارد

1135

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

عمومی

2

0

2

ندارد

 

آشنایی با دفاع مقدس

عمومی

2

0

2

ندارد

 

کارآفرینی

عمومی

2

1

3

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 21  واحد اصلی: 0 واحد پایه:0   واحد تخصصی: 0واحد بالینی: 14       واحد عمومی:4      واحد کارآموزی:16

واحدهای ارایه شده در کل دوره

کل واحد های ارایه شده: 76 واحد اصلی: 27     واحد پایه:8          واحد تخصصی: 11 واحد بالینی: 15     واحد عمومی:15

 

 

چارت دروس ارایه شده برای رشته دامپروریکارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تولیدات دامی

نیمسال اول

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

ژنتيک

پايه

2

1

3

ندارد

بيوشيمی

پايه

3

0

3

ندارد

آمار و احتمالات

پايه

2

1

3

ندارد

اکولوژی

پايه

3

0

3

ندارد

بيماری‌های انگلی دام و طيور

جبرانی

1

1

2

ندارد

خوراک و خوراک دادن

جبرانی

3

2

5

ندارد

انديشه اسلامی (2)

عمومی

2

0

2

ندارد

آشنايی با قانون اساسی

عمومی

2

0

2

ندارد

تربيت بدنی (2)

عمومی

0

1

1

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 24  واحد اصلی: 0      واحد پایه:12        واحد تخصصی: 0  واحد جبرانی: 7    واحد عمومی:5

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

فيزيولوژی دام

پايه

3

0

3

-

طرح آزمايش‌های کشاورزی

اصلی

2

1

3

آمار و احتمالات

اصلاح نژاد دام و طيور

تخصصی اجباری

4

0

4

ژنتيک

تغذية دام و طيور

تخصصی اجباری

2

2

4

بيوشيمی

رکوردگيری و نمونه‌برداری در دامپروری

جبرانی

1

1

2

-

داروهای دامی

جبرانی

2

0

2

-

طرّاحي ساختمان‌های دامپروری

جبرانی

1

1

2

-

تاريخ تحليلی صدر اسلام

عمومی

2

0

2

ندارد

تفسير موضوعی نهج‌البلاغه

عمومی

2

0

2

ندارد

جمعيّت و تنظيم خانواده

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 26  واحد اصلی: 3      واحد پایه:3          واحد تخصصی: 8  واحد جبرانی: 6    واحد عمومی:6     

نیمسال سوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

آشنايی با کامپيوتر

اصلی

1

1

2

-

ترويج و آموزش کشاورزی

اصلی

2

1

3

-

گوشت و بازرسی آن

تخصصی اجباری

2

1

3

بيوشيمی

ماشين‌های ويژة دامپروری

تخصصی اجباری

1

1

2

-

تکنولوژی مواد خوراکی

تخصصی اجباری

2

1

3

تغذية دام و طيور

مرغداری

تخصصی اجباری

3

1

4

تغذية دام و طيور-اصلاح نژاد

مرتع و مرتعداری

جبرانی

2

1

3

-

کارآموزی

تخصصی اجباری

0

2

2

-

کارآفرینی

عمومی

2

1

3

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 24  واحد تخصصی: 14 واحد پایه:0         واحد اصلی: 5     واحد جبرانی: 3    واحد عمومی:3

 

 

 

 

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

گاوداری

تخصصی اجباری

3

1

4

تغذية دام و طيور-اصلاح نژاد

گوسفندداری

تخصصی اجباری

3

1

4

تغذية دام و طيور-اصلاح نژاد

سمينار

تخصصی اجباری

1

0

1

-

مديريت واحدهای دامپروری

تخصصی اجباری

2

0

2

گاوداری يا گوسفندداری يا مرغداری

پرورش گاو ميش

تخصصی اختياری

2

0

2

-

شير و فرآورده‌های آن

تخصصی اختياری

2

1

3

-

بيماری‌های مشترک انسان و دام

جبرانی

1

0

1

-

زراعت عمومی

جبرانی

2

1

3

-

آشنایی با دفاع مقدس

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 25  واحد تخصصی: 16            واحد پایه:0          واحد عمومی:2                  واحد جبرانی: 4   

واحدهای ارایه شده در کل دوره

کل واحد های ارایه شده: 99 واحد اصلی: 8      واحد پایه:15        واحد تخصصی: 38            واحد جبرانی: 20  واحد عمومی:16

 

چارت دروس ارایه شده برای رشته بهداشت مواد غذاییکارشناسی ناپیوسته

نیمسال اول

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

آمار حیاتی

پایه

5/1

5/0

2

ندارد

بافت شناسی نشخوارکنندگان، طیور و آبزیان

پایه

5/0

5/0

1

ندارد

میکروب شناسی مواد غذایی

اصلی

1

1

2

ندارد

تشریح تشخوارکنندگان، طیور و آبزیان

پایه

1

1

2

ندارد

بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور

تخصصی

1

1

2

ندارد

شیمی و بیوشیمی  مواد غذایی2

اصلی

1

1

2

ندارد

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

0

2

ندارد

تنظیم خانواده و جمعیت

عمومی

2

0

2

ندارد

میکروب شناسی عمومی

جبرانی

5/1

5/1

3

 

کل واحدهای ارائه شده: 19  واحد اصلی: 4      واحد پایه:5          واحد تخصصی: 2  واحد جبرانی: 3    واحد عمومی:4

 

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

زبان تخصصی

تخصصی

2

0

2

ندارد

اپیدمیولوژی(مواد غذایی)

اصلی

1

0

1

ندارد

بیماریهای مشترک انسان و دام

اصلی

2

0

2

ندارد

اصول و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

پایه

1

1

2

ندارد

میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی

اصلی

75/0

25/0

1

ندارد

بهداشت محیط

اصلی

1

0

1

ندارد

صنایع گوشت

تخصصی

1

1

2

-

کنترل میکروبی مواد غذایی

تخصصی

1

1

2

ندارد

اصول مهندسی صنایع غذایی

اصلی

1

0

1

 

کالبدگشایی و آسیب شناسی نشخوارکنندگان، طیور و آبزیان

اصلی

5/1

5/1

3

 

اندیشه اسلامی2

عمومی

2

0

2

ندارد

تربیت بدنی(2)

عمومی

0

1

1

ندارد

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام

عمومی

2

0

2

ندارد

بیوشیمی عمومی

جبرانی

1

1

2

 

فیزیولوژی عمومی

جبرانی

5/1

5/0

2

 

کل واحدهای ارائه شده: 26  واحد اصلی: 9      واحد پایه:2          واحد تخصصی: 6  واحد جبرانی: 4    واحد عمومی:5                  نیمسال سوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

سم شناسی مواد غذایی

اصلی

5/0

5/0

1

ندارد

انگل شناسی مواد غذایی

اصلی

5/0

5/0

1

نندارد

بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی

تخصصی

2

1

3

ندارد

صنایع شیر و فرآورده های شیری

تخصصی

5/1

5/1

3

ندارد

بسته بندی و عرضه مواد غذایی

تخصصی

5/1

5/0

2

ندارد

اصول نگهداری مواد غذایی

اصلی

2

0

2

 

بهداشت و صنایع تبدیل ضایعات مواد غذایی

تخصصی

75/0

25/0

1

بیوشیمی(2)

کنترل شیمیایی مواد غذایی

تخصصی

1

1

2

ندارد

مدیریت تضمین کیفیت

تخصصی

1

0

1

 

پروژه تحقیقاتی

تخصصی

0

2

2

 

آشنایی با کامپیوتر

عمومی

2

0

2

ندارد

اصول کار در آزمایشگاه مواد غذایی و آشنایی با دستگاهها

جبرانی

1

1

2

 

کل واحدهای ارائه شده: 22  واحد تخصصی: 14 واحد پایه:0         واحد اصلی: 4     واحد جبرانی: 2    واحد عمومی:2

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

کارآموزی در کارخانه های فرآوری شیر

کارآموزی

0

3

3

ندارد

کارآموزی در کارخانه های فرآوری گوشت

کارآموزی

0

3

3

ندارد

کارآموزی در کارخانه های فرآوری غذاهای دریایی

کارآموزی

0

3

3

ندارد

کارآموزی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت مواد غذایی

کارآموزی

0

3

3

ندارد

کارآفرینی

عمومی

2

1

3

ندارد

آشنایی با قانون اساسی

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 17  واحد اصلی: 0 واحد پایه:0   واحد تخصصی: 0واحد بالینی: 0         واحد عمومی:5      واحد کارآموزی:12

واحدهای ارایه شده در کل دوره

کل واحد های ارایه شده: 86 واحد اصلی: 17     واحد پایه:10واحد تخصصی: 22   واحد جبرانی: 11   واحد کارآموزیی: 12    واحد عمومی:16

 

چارت دروس ارایه شده برای رشته زیست شناسی سلولی مولکولیزیست فناوری

نیمسال اول

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

150100

شیمی (1)

پایه

3

0

3

ندارد

150558

آزمایشگاه شیمی (1)

پایه

0

1

1

ندارد

401378

فیزیک(1)

پایه

3

1

4

ندارد

169850

آزمایشگاه فیزیک(1)

پایه

0

1

1

ندارد

401380

ریاضی (1)

پایه

2

0

2

ندارد

150553

زیست گیاهی

تخصصی مشترک

3

0

3

ندارد

150554

آزمایشگاه زیست گیاهی

تخصصی مشترک

0

1

1

ندارد

150552

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

0

3

ندارد

 

آیین زندگی

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 20  واحد اصلی: 0      واحد پایه:11        واحد تخصصی:4   واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:5

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

405111

فیزیک(2)

پایه

3

0

3

فیزیک(1)

405116

آزمایشگاه فیزیک(2)

پایه

0

1

1

آزمایشگاه فیزیک(1)

150001

شیمی (2)

پایه

3

0

3

شیمی(1)

150003

آزمایشگاه شیمی (2)

پایه

0

1

1

آزمایشگاه شیمی (1)

405117

ریاضی (2)

پایه

3

0

3

ریاضی(1)

150556

شیمی آلی(1)

تخصصی مشترک

2

0

2

شیمی (1) و همنیاز با شیمی (2)

150004

آزمایشگاه شیمی آلی(1)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه شیمی (1) و هم نیاز با آزمایشگاه شیمی (2)

 

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

0

2

ندارد

 

جمعیت و تنظیم خانواده

عمومی

2

0

2

ندارد

 

تربیت بدنی 1

عمومی

0

1

1

ندارد

 

آشنایی با دفاع مقدس

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 21  واحد اصلی: 0      واحد پایه:11        واحد تخصصی: 3  واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:7

نیمسال سوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

15557

زیست جانوری

تخصصی مشترک

4

0

4

زیست جانوری

150550

آزمایشگاه زیست جانوری

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه زیست جانوری

150005

شیمی آلی(2)

تخصصی مشترک

2

0

2

شیمی آلی(1)

303244

آزمایشگاه شیمی آلی(2)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه شیمی آلی(1)

150015

بیوشیمی (1)

تخصصی مشترک

3

0

3

شیمی آلی(1)­­ و همنیاز با شیمی آلی(2)

150011

آزمایشگاه بیوشیمی (1)

تخصصی مشترک

1

1

1

آزمایشگاه شیمی آلی(1) و هم نیاز با آزمایشگاه شیمی آلی(2)

150551

آمار زیستی

تخصصی مشترک

2

0

2

ریاضی (1) و هم نیاز با ریاضی (2)

150019

اکولوژی عمومی

تخصصی مشترک

3

0

3

نیمسال سوم به بعد

 

تربیت بدنی 2

عمومی

0

1

1

تربیت بدنی 1

 

آشنایی با کامپیوتر

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 20  واحد تخصصی: 17 واحد پایه:0 واحد اصلی: 0              واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:3

 

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

150013

بیوشیمی(2)

تخصصی مشترک

3

0

3

بیوشیمی (1)

150014

آزمایشگاه بیوشیمی (2)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه بیوشیمی (1)

150125

زیست شناسی سلولی

تخصصی مشترک

3

0

3

بیوشیمی (1) و هم نیاز با بیوشیمی (2)

150223

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه بیوشیمی (1) و هم نیاز با آزمایشگاه بیوشیمی (2)

150002

میکروبیولوژی(1)

تخصصی مشترک

3

0

3

شیمی آلی(2)

150126

آزمایشگاه میکروبیولوژی(1)

تخصصی مشترک

1

1

1

آزمایشگاه شیمی آلی(2)

150116

زیست شناسی مولکولی

تخصصی مشترک

2

0

2

زیست سلولی و هم نیاز

 

اندیشه اسلامی 2

عمومی

2

0

2

اندیشه اسلامی 1

 

فارسی عمومی

عمومی

3

0

3

ندارد

 

وصایای امام(ره)

عمومی

1

0

1

ندارد

 

قرائت و روانخوانی قرآن

عمومی

1

0

1

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 23  واحد تخصصی: 14 واحد پایه:0           واحد اصلی: 0     واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:7

نیمسال پنجم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

800107

فیزیولوژی گیاهی

تخصصی مشترک

3

0

3

بیوشیمی(2)

150129

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه بیوشیمی (2)

150029

میکروبیولوژی(2)

تخصصی مشترک

3

0

3

میکروبیولوژی(1)

15030

آزمایشگاه میکروبیولوژی(2)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه میکروبیولوژی(1)

506117

ژنتیک(1)

تخصصی مشترک

3

0

3

زیست سلولی و آمار زیستی

150077

آزمایشگاه ژنتیک(1)

تخصصی مشترک

 

1

1

1

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

150119

متون زیست شناسی(زبان تخصصی)

تخصصی مشترک

2

0

2

نیمسال پنجم به بعد

150111

بیوانفورماتیک

تخصصی

2

1

3

آمار زیستی

150115

ویروس شناسی

عمومی

2

0

2

بیوشیمی (2)

 

آشنایی با قانون اساسی

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 21  واحد تخصصی: 17 واحد پایه:0           واحد اصلی: 0     واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:4

نیمسال ششم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

 

ژنتیک(2)

تخصصی مشترک

3

0

3

ژنتیک(1)

 

آزمایشگاه ژنتیک(2)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه ژنتیک(1)

150113

فیزیولوژی جانوری

تخصصی مشترک

4

0

4

بیوشیمی(2)

150114

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه بیوشیمی (2)

 

بیوفیزیک

تخصصی مشترک

3

0

3

فیزیک(2)  و  زیست شناسی سلولی

 

بیوتکنولوژی گیاهی

تخصصی

2

0

2

-

 

بیوتکنولوژی میکروبی

تخصصی

2

0

2

میکروبیولوژی(2)

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

تخصصی

0

2

2

آزمایشگاه میکروبیولوژی(2)

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

0

2

ندارد

 

کارآفرینی

عمومی

2

1

3

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 23  واحد تخصصی: 18            واحد پایه:0  واحد اصلی: 0 واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:5     

 

نیمسال هفتم

 

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

 

بیوشیمی فیزیک

تخصصی مشترک

3

0

3

بیوفیزیک و هم نیاز

 

ایمونولوژی

تخصصی مشترک

2

0

2

زیست شناسی مولکولی

150112

آزمایشگاه ایمونولوژی

تخصصی مشترک

0

1

1

ایمونولوژی

 

مبانی مهندسی ژنتیک

تخصصی

3

0

3

ژنتیک(2)

 

بیوتکنولوژی جانوری

تخصصی

2

0

2

-

 

بیوتکنولوژی مولکولی

تخصصی

3

0

3

مبانی مهندسی ژنتیک و همنیاز

150110

زیست شناسی پرتوی

تخصصی مشترک

2

0

2

فیزیک(2)  و  زیست شناسی سلولی

 

تکامل

تخصصی مشترک

2

0

2

ژنتیک(1)

 

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

عمومی

2

0

2

-

کل واحدهای ارائه شده: 20  واحد تخصصی: 18 واحد پایه:0  واحد اصلی: 0             واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:2     

واحدهای ارایه شده در کل دوره

کل واحد های ارایه شده: 148 واحد اتخصصی مشترک: 74            واحد پایه:22واحد تخصصی: 17         واحد عمومی:35

 

 

چارت دروس ارایه شده برای رشته زیست شناسی سلولی مولکولیزیست فناوری

نیمسال اول

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

150100

شیمی (1)

پایه

3

0

3

ندارد

150558

آزمایشگاه شیمی (1)

پایه

0

1

1

ندارد

401378

فیزیک(1)

پایه

3

1

4

ندارد

169850

آزمایشگاه فیزیک(1)

پایه

0

1

1

ندارد

401380

ریاضی (1)

پایه

2

0

2

ندارد

150553

زیست گیاهی

تخصصی مشترک

3

0

3

ندارد

150554

آزمایشگاه زیست گیاهی

تخصصی مشترک

0

1

1

ندارد

150552

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

0

3

ندارد

 

آیین زندگی

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 20  واحد اصلی: 0      واحد پایه:11        واحد تخصصی:4               واحد جبرانی: 0                واحد عمومی:5

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

405111

فیزیک(2)

پایه

3

0

3

فیزیک(1)

405116

آزمایشگاه فیزیک(2)

پایه

0

1

1

آزمایشگاه فیزیک(1)

150001

شیمی (2)

پایه

3

0

3

شیمی(1)

150003

آزمایشگاه شیمی (2)

پایه

0

1

1

آزمایشگاه شیمی (1)

405117

ریاضی (2)

پایه

3

0

3

ریاضی(1)

150556

شیمی آلی(1)

تخصصی مشترک

2

0

2

شیمی (1) و همنیاز با شیمی (2)

150004

آزمایشگاه شیمی آلی(1)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه شیمی (1) و هم نیاز با آزمایشگاه شیمی (2)

 

اندیشه اسلامی 1

عمومی

2

0

2

ندارد

 

جمعیت و تنظیم خانواده

عمومی

2

0

2

ندارد

 

تربیت بدنی 1

عمومی

0

1

1

ندارد

 

آشنایی با دفاع مقدس

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 21              واحد اصلی: 0      واحد پایه:11        واحد تخصصی: 3              واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:7

نیمسال سوم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

15557

زیست جانوری

تخصصی مشترک

4

0

4

زیست جانوری

150550

آزمایشگاه زیست جانوری

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه زیست جانوری

150005

شیمی آلی(2)

تخصصی مشترک

2

0

2

شیمی آلی(1)

303244

آزمایشگاه شیمی آلی(2)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه شیمی آلی(1)

150015

بیوشیمی (1)

تخصصی مشترک

3

0

3

شیمی آلی(1)­­ و همنیاز با شیمی آلی(2)

150011

آزمایشگاه بیوشیمی (1)

تخصصی مشترک

1

1

1

آزمایشگاه شیمی آلی(1) و هم نیاز با آزمایشگاه شیمی آلی(2)

150551

آمار زیستی

تخصصی مشترک

2

0

2

ریاضی (1) و هم نیاز با ریاضی (2)

150019

اکولوژی عمومی

تخصصی مشترک

3

0

3

نیمسال سوم به بعد

 

تربیت بدنی 2

عمومی

0

1

1

تربیت بدنی 1

 

آشنایی با کامپیوتر

عمومی

2

0

2

ندارد

کل واحدهای ارائه شده: 20  واحد تخصصی: 17 واحد پایه:0         واحد اصلی: 0                 واحد جبرانی: 0    واحد عمومی:3

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

نوع درس

نظری

عملی

جمع

پیشنیاز

150013

بیوشیمی(2)

تخصصی مشترک

3

0

3

بیوشیمی (1)

150014

آزمایشگاه بیوشیمی (2)

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه بیوشیمی (1)

150125

زیست شناسی سلولی

تخصصی مشترک

3

0

3

بیوشیمی (1) و هم نیاز با بیوشیمی (2)

150223

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

تخصصی مشترک

0

1

1

آزمایشگاه بیوشیمی (1) و هم نیاز با آزمایشگاه بیوشیمی (2)

150002

میکروبیولوژی(1)

تخصصی مشترک

3

0

3

شیمی آلی(2)

150126

آزمایشگاه میکروبیولوژی(1)

تخصصی مشترک