مدیر گروه:

ناصر محبعلی پور رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، مرتبه علمی: استادیار

اساتید گروه:

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

   سید یعقوب

صادقیان مطهر

دکتری تخصصی

اصلاح نباتات

استاد

محمد باقر

خورشیدی

دکتری تخصصی

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

مهرداد

عبدی

دکتری تخصصی

فیزیولوژی گیاهی

استادیار

علی

فرامرزی

دکتری تخصصی

اکولوژی کشاورزی

استادیار

جلیل

اجلی

دکتری تخصصی

اکولوژی

استادیار

 

رحیم

علیمحمدی

دانشجوی دکتری

زراعت

مربی

محمدرضا

موحدی

دانشجوی دکتری

زراعت

مربی

             

 

رشته­ها:

دکتری تخصصی زراعت سال تاسیس 1393

دکتری تخصصی اصلاح نباتات سال تاسیس 1393

کارشناسی­ارشد زراعت سال تاسیس 1383

کارشناسی­ارشد اصلاح نباتات سال تاسیس 1388

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات- سال تاسیس 1372

کارشناسی ناپیوسته تولیدات گیاهی (زراعت) - سال تاسیس 1383

 

کاردانی پیوسته امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات زراعی سال تاسیس 1379

Go to top
saeed_sol@yahoo.com