مدیر گروه:

ناصر محبعلی پور رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، مرتبه علمی: استادیار

اساتید گروه:

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سلیمان

جمشیدی

دکتری

بیماری شناسی گیاهی

استادیار

شهرام

شاهرخی

دکتری

حشره شناسی

استادیار

حبیب اله

خدابنده

کارشناسی ارشد

حشره شناسی

مربی

سیامک

صلاحی

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

مربی

رشته­ها:

کارشناسی­ارشد حشره شناسی سال تاسیس 1390

کارشناسی گیاه­پزشکی - سال تاسیس 1378

 

کاردانی پیوسته علمی­ کاربردی امور زراعی و باغی –  تکنولوژی گیاه پزشکی – سال تاسیس 1379

Go to top
saeed_sol@yahoo.com